TMT
DO_plakat
11269091_825000087548480_6065192278464688764_n
11269521_824999980881824_3444220487004784566_n
11259631_822229371158885_5155039838891169976_n
11200604_822229611158861_5148106596140357011_n
11227656_822231757825313_8890593576077552978_n
1379873_822229231158899_1446361253569906078_n
logo
1525287_822229304492225_8574928218076113077_n
10986618_822231714491984_886925732615370312_n
11150676_822229217825567_4103257792038438990_n

Ба­лът за кла­си­ра­не  се об­ра­зу­ва съг­лас­но чл. 57, ал. 1, ал. 3, т.1 и ал. 5 от На­ред­ба № 10 от 1.09.2016 г., като сбор от удвоените оценки от теста по български език и литература и теста по математика, и  оценките по информационни технологии и технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование, преобразувани в точки.

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ  

 ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

Професия - 521010 Машинен техник

Специалност - 5210105 Машини и системи с цифрово-програмно управление  

Техниците, завършили тази специалност ще могат да работят във всички машиностроителни предприятия и фирми от държавния и частния сектор. Ще познават устройството, принципа на работа и възможностите на всички видове металорежещи машини. Ще умеят да разчитат техническа документация, да съставят технологични карти, да програмират на CAD CAM системи и изработват различни детайли и възли по зададен чертеж на цифрови машини. 

Придобитото образование със солидна техническа и компютърна подготовка дава възможност за ефективна реализация в страната и чужбина и за продължаване на образованието в по-висока степен. 

Училището разполага с добре обзаведен кабинет, лаборатория и три работилници по машиностроене. Към момента разполагаме с четири компютърни кабинета за обучение на учениците по информатика, информационни технологии и приложни програмни продукти, което дава възможност за изработване на технически чертежи. Двата от тези кабинети са напълно обновени по НП „ИКТ в училище” в края на 2013г. с две сървърни системи, всяка от които с по 13 терминални станции. 

За първа година в училището се организира ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ за тази специалност по Австрийски проект с партньорство на фирмите ХЕС АД, ПАЛФИНГЕР ПТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, АС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД И ХИДРОСИСТЕМ ЕООД . Обучението се организира по нов Учебен план, в който са предвидени много часове за практика на реално работно място. Под зоркото наблюдение на обучени от фирмата наставници учениците от 11 и 12 клас ще усвояват практически умения и навици. Отношенията между фирмата и ученика са регламентирани с договор, в който е отразен и размера на заплащането, което ще получи обучаемия. 

Учениците от специалност Машини с ЦПУ, приети за обучение след завършено основно образование изучават в дванадесети клас Чужд език по професията-английски. 
 

 

Балообразуване, класиране и реализация 

1. Балообразуване

Балът се образува съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредба № 11 на МОН и решение на Педагогическия съвет (Протокол № 6/07.01.2016 г.) за всички специалности, от оценките, вписани в свидетелството за основно образование, както следва: 

Математика;

Български език и лтература;

Физика;

Удвоената оценка по Информационни технологии.

Максимален бал 30 

2. Класиране на  кандидатите

Класирането се извършва в сроковете, съгласно приложението в НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, издадена от министъра на образованието и науката. Подреждането на кандидатите е по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания. Когато в класирането има ученици с равен бал и броят на класираните надхвърля 26, те се подреждат в низходящ ред в зависимост от следните оценки от свидетелството за основно образование: първо - среден успех, след това оценката по физика, след това оценката по математика. Ученици с еднакви показатели и след последното класиране се приемат в ПТГ в съответната специалност. 
 

 

3. Реализация на  нашите ученици

По време на курса на обучение нашите ученици провеждат по-голямата част от практическото си обучение във фирмите, с които училището има сключени предварителни договори за сътрудничество: ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД , ХЕС АД, АС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД И ХИДРОСИСТЕМ ЕООД. 
 

Зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и чужбина. За прием в техническите университети в България се ползват с предимство.

  • YouTube Social  Icon
  • Black SoundCloud Icon
  • Black YouTube Icon

© Copyright 2023 by  school. Proudly created with Wix.com

Телефони за връзка

046/ 66 31 61; 0877 233 947 -ДИРЕКТОР
046/ 66 31 62; 0877 233 960- АДМ. СЕКРЕТАР

046/ 66 31 63; 0877 233 945- ЗАМ. ДИРЕКТОР УПД

                        0877 233 973- ЗАМ. ДИРЕКТОР УД

046/ 66 31 64; 0877 233 950 - ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Email: ptg_jambol2001@yahoo.com
      ptg_jambol2001@mail.bg

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now