top of page
viber_изображение_2021-05-28_13-01-26.jp
domino.png
d900a47b282bacdbbc26004780c1d542cfecde4e
ОУД.png
МНТ.png
PDO.png
20210705_132112.jpg

П О К А Н А

за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Д О Г О В О Р

за провеждане на обучения по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ORAK.png
proekt.jpg
ПРОЕКТ BG05M20P001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - 2"
bottom of page