top of page
TMT
DO_plakat
11269091_825000087548480_6065192278464688764_n
11269521_824999980881824_3444220487004784566_n
11259631_822229371158885_5155039838891169976_n
11200604_822229611158861_5148106596140357011_n
11227656_822231757825313_8890593576077552978_n
1379873_822229231158899_1446361253569906078_n
1525287_822229304492225_8574928218076113077_n
10986618_822231714491984_886925732615370312_n
11150676_822229217825567_4103257792038438990_n

ЕЛЕК­Т­РО­ОБ­ЗА­ВЕЖ­ДА­НЕ НА ПРО­ИЗ­ВОД­С­Т­ВО­ТО

 

ПРО­ФЕ­СИ­О­НАЛ­НО НАП­РАВ­ЛЕ­НИЕ 

522 "ЕЛЕК­Т­РО­ТЕХ­НИ­КА И ЕНЕР­ГЕ­ТИ­КА"

ПРО­ФЕ­СИЯ  522010 "ЕЛЕК­Т­РО­ТЕХ­НИК"

СПЕ­ЦИ­АЛ­НОСТ  5220103 "ЕЛЕК­Т­РО­ОБ­ЗА­ВЕЖ­ДА­НЕ НА ПРО­ИЗ­ВОД­С­Т­ВО­ТО"

5- ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ)

Специалност с традиции, разкрита през 1967 г. в училището. Тя дава универсална подготовка за работа в ел. мрежи за ниско и високо напрежение. Актуализираната програма за регионално развитие на Ямболска област включва реконструкция на стари и изграждане на нови производствени мощности, което от своя страна изисква специалисти, владеещи компетенциите по изграждането, поддръжката и ремонта на електросъоръжения. Завършилите специалността се реализират в областите за електроразпределение и електропренос, монтаж и поддръжка на електросъоръжения.

В училището е изградена много добра база за обучение - кабинет, работилници и ел. лаборатория, които обновяваме ежегодно.

Традиция е провеждането на състезания по специалността. Фирми-спонсори определят заданията от реални обекти. Класираните на първи места ученици получават награди от работодателите и възможност за платен летен стаж във фирмите.

Учениците от специалност ЕОП, приети за обучение след завършено основно образование в дванадесети клас изучават технически английски език..


 

Балообразуване, класиране и реализация

1. Балообразуване

Балът се образува съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредба № 11 на МОН и решение на Педагогическия съвет (Протокол № 7/08.01.2013 г.) за всички специалности, от оценките, вписани в свидетелството за основно образование, както следва:

  • Математика;

  • Български език и лтература;

  • Физика;

  • Удвоената оценка по Информационни технологии.

Максимален бал 30

2. Класиране на кандидатите

Класирането се извършва в сроковете, съгласно приложението в НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, издадена от министъра на образованието и науката. Подреждането на кандидатите е по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания. Когато в класирането има ученици с равен бал и броят на класираните надхвърля 26, те се подреждат в низходящ ред в зависимост от следните оценки от свидетелството за основно образование: първо - среден успех, след това оценката по физика, след това оценката по математика. Ученици с еднакви показатели и след последното класиране се приемат в ПТГ в съответната специалност.3. Реализация на нашите ученици

Учениците провеждат стажовете си в ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ (EVN),

ЕЛОПАР ООД,  ДИАНА КОМЕРС,

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР: ESO.BG

След дипломиране могат да работят във всички фирми, чиято дейност е свързана с електропренос и електрообзавеждане.

Зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и чужбина. За прием в техническите университети в България се ползват с предимство.

bottom of page