top of page

ТРУДНОТО НАЧАЛО

Дойчин Крумов

С решение на МНП и Министерството на индустриализацията през 1947 г. в Ямбол се открива „Държавно непълно средно техническо училище за превозни средства". 3а директор е назначен Дойчин Крумов Костов от с. Замфирово, Берковско. Той е на 29 години със средно специално образование и държавен изпит за учителска правоспособност. Първите учители - специалисти са Ивайло Атанасов Петров и Петко Николов Дончев.

Първоначално училището се помещава в 3 общински дюкяна близо до пазара и до Каргонския мост и разполага с класна стая, учителска стая и учебна работилница.

 

След изтичане на първата година, училището се видоизменя и от 1.Х.1948 г. става “Народна механотехническа за земеделски машини гимназия" с 2 паралелки в I курс и една във II курс. С решение на Общинския съвет за сграда на гимназията се предоставя бившата тъкачна фабрика на братя Паспалджиеви, която се намира извън града, в индустриалния квартал близо до гарата.

Последователно отворихме леярното, като изградихме пещ, доставихме пръст, каси и леярски инструменти. Дърводелното помещение оборудвахме с банциг, абрихт машини, електрожен и оксижен.

Сградата, която е служила за спални помещения на Паспалджиеви се ремонтира отново с общи усилия и се преразпредели за дирекция, учителска стая и стая за административния персонал. По желание на учениците и за развитието на художествената самодейност специално подготвихме театрален салон със сцена.”

Интересът към специалностите в механотехническата гимназия непрекъснато расте, необходимостта от добре подготвени кадри също. С писмо № 402 от 03.09.1949 г. до МНП г-н Крумов настоява за откриване на Вечерна механотехническа гимназия, която да подготви техници със средно образование. При него има подадени молби от 25 военни от поделение 2585, от 20 работници от Държавния машиностроителен завод „Сила", от МТС и още 17 от други работещи. Крумов получава разрешението на МНП и открива вечерната гимназия. При така създалите се обстоятелства, сградата на гимназията не е в състояние да побере паралелките и изниква остра необходимост от търсене на нова. Със Заповед № 412 от 09.08.1951 г. на председателя на ГНС училището се настанява в сградата на мъжката гимназия, построена със средствата дарени от през 1937 г. от местния богаташ и дарител Иван Райнов.

 

От 1952 г. механотехническата гимназия е преименувана в Техникум по механотехника /ТМТ/.

 

През 1953 г. ТМТ носи името Техникум по машиностроене и приборостроене. Учебната 1955-56 г. е открита с името Техникум по машиностроене и уредостроене.

 

От 1958 г. училището отново е преименувано в Техникум по механотехника. През същата година на IV национален технически преглед на ТНТМ, ТМТ става национален първенец.

 

На 14 01. 1959 г. директорът Крумов е преместен на работа в София. Той оставя ТМТ с 21 паралелки с 821 ученика.

 

Политиката на училището от самото начало е да отговаря на нуждите от кадри в промишлеността.

 

За високият си професионализъм през годините и обучените хиляди технически специалисти през юбилейната 1997 г. педагогическата колегия на ТМТ е наградена със „Златен Герб на Ямбол"

Първият директор на ТМТ г-н Дойчин Крумов получава „Поздравителен адрес от Община Ямбол.

На 27.IV. 2001 г. по повод 50 г. от преместването на ТМТ в сградата строена от Иван Райнов и по повод 65 г. от неговото дарение ученикът Димитър Георгиев Димитров ІV ти курс на специалност "Техник-технолог на художествени изделия от метал" с помощта на баща си Георги Димитров изработват барелеф на дарителят Иван Райнов, който е поставен вдясно от входа на техникума.

Освещаването на барелефа е извършено от Сливенския митрополит Йоаникий.

 

Със Заповед РД-09-332 от 7.IV.2003 на Министъра на образованието и науката ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА се преобразува в

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ИВАН РАЙНОВ”.

 

Основната цел на учителските колективи през годините е била, е и ще бъде, подготовката на нов тип кадри с развито технологично и евристично мислене, способни самостоятелно и творчески да мислят, бързо и ефективно да овладяват и внедряват нови и прогресивни технологии.

bottom of page