ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

И ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  

В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

„ИВАН РАЙНОВ“

ЯМБОЛ

14.11.2017 г.

дата на създаване:

2017-11-21T12:53:18Z

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА  ГИМНАЗИЯ

„ИВАН РАЙНОВ“

ЯМБОЛ

14.11.2017 г.

дата на създаване:

2017-11-21T13:09:50Z

Утвърдени със Заповед № РД-85/13.03.2012 г.

на Ди­ректора на ПТГ „Иван Райнов"