top of page
TMT
DO_plakat
11269091_825000087548480_6065192278464688764_n
11269521_824999980881824_3444220487004784566_n
11259631_822229371158885_5155039838891169976_n
11200604_822229611158861_5148106596140357011_n
11227656_822231757825313_8890593576077552978_n
1379873_822229231158899_1446361253569906078_n
1525287_822229304492225_8574928218076113077_n
10986618_822231714491984_886925732615370312_n
11150676_822229217825567_4103257792038438990_n

 

МЕХАТРОНИКА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  521 "МАШИНОСТРОЕНЕ,

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ"

ПРОФЕСИЯ 521140 "МЕХАТРОНИКА"

СПЕЦИАЛНОСТ  5211401 "МЕХАТРОНИКА",

5- ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ)

   Дълги години в гимназията се обучаваха ученици по професията Машинен техник.    Училището има изградена отлична материално-техническа база по професиите Техник на електронна техника (обновени работилница и лаборатория по електронна техника) и Машинен техник (работилница със съвременно обзавеждане по машини с ЦПУ и машинна лаборатория), два обновени тази година компютърни кабинета. В гимназията работят високо квалифицирани преподаватели, които се стремят да осъвременяват професионалното образование. За провеждане на стажове по специалността е подписан договор с фирма ПАЛФИНГЕР.

Изградени са връзки за сътрудничество с ТУ-Габрово, катедра Автоматика, информационна и управляваща техника, както и с техния клуб по роботика и мехатроника, чиито членове периодично представят на нашите ученици демонстрации на роботизирани системи и новостите в областта. Тази година наши ученици от специалността, по покана на студентите и преподавателите на университета, посетиха гр. Габрово разгледаха залите и наблюдаваха демонстрации. Вече си сътрудничим с ТУ-Варна, катедра Автоматизация на производството, спец. Мехатроника. От дълги години съвместната работа на преподавателите от ПТГ ”Иван Райнов” и Факултет Техника и технологии - Ямбол има за цел подобряване качеството на професионалното образование.

От 2013/2014 година обучаваме ученици от специалност МЕХАТРОНИКА.

Обучението по предложената специалност включва изучаването на механични системи (механизми, устройства, машини и съоръжения), електронни системи (автоматизация и управление на технологични процеси), информационни системи (компютърно програмиране и моделиране, CAD/CAM системи), пресмятане и конструиране на машинни елементи с общо и специално предназначение, интернет технологии и др.

Учениците, завършили успешно 5- годишния курс на обучение могат да работят като техници или настройчици във всички фирми или предприятия, които имат в своето производство гъвкави автоматизирани системи, промишлени роботи и др.

 Учениците от специалност Мехатроника, приети за обучение след завършен седми клас интензивно изучават Английски език в осми клас ( 486 часа за годината), а в дванадесети – технически английски.


 Реализация на нашите ученици

 

 През 2008г. е подписан договор с фирма „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в който има клауза, че в бъдеще ще подпомогнат гимназията за организиране и обезпечаване на обучение на специалисти по мехатроника. По време на курса на обучение нашите ученици ще провеждат част от практическото си обучение освен в посочената фирма, и в следните други фирми: „КОНТРАСТ 94”ЕООД, „ОПТИНЕТ”ООД, „БАЛАНС 37”ООД, „МИТОН 2000”ООД, „МАКСМИРА НЕТ”ЕООД, „ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ”АД, „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”АД и др.

 

 Зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и чужбина. За прием в техническите университети в България се ползват с предимство.

bottom of page