top of page
TMT
DO_plakat
11269091_825000087548480_6065192278464688764_n
11269521_824999980881824_3444220487004784566_n
11259631_822229371158885_5155039838891169976_n
11200604_822229611158861_5148106596140357011_n
11227656_822231757825313_8890593576077552978_n
1379873_822229231158899_1446361253569906078_n
1525287_822229304492225_8574928218076113077_n
10986618_822231714491984_886925732615370312_n
11150676_822229217825567_4103257792038438990_n

КОМ­ПЮ­ТЪР­НА ТЕХ­НИ­КА И ТЕХ­НО­ЛО­ГИИ

ПРО­ФЕ­СИ­О­НАЛ­НО НАП­РАВ­ЛЕ­НИЕ  523 "ЕЛЕК­Т­РО­НИ­КА, АВ­ТО­МА­ТИ­КА,

КО­МУ­НИ­КА­ЦИ­ОН­НА И КОМ­ПЮ­ТЪР­НА ТЕХ­НИ­КА"

ПРО­ФЕ­СИЯ  523050 "ТЕХ­НИК НА КОМ­ПЮ­ТЪР­НИ СИС­ТЕ­МИ"

СПЕ­ЦИ­АЛ­НОСТ  5230501 "КОМ­ПЮ­ТЪР­НА ТЕХ­НИ­КА И ТЕХ­НО­ЛО­ГИИ"

5- ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ,

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

Спе­ци­а­лис­ти­те за­вър­ши­ли та­зи спе­ци­ал­ност ще мо­гат да ра­бо­тят във всич­ки пред­п­ри­я­тия и фир­ми от дър­жав­ния и час­т­ния сек­тор по ре­монт, тех­ни­чес­ко об­с­луж­ва­не и под­дръж­ка на ком­пю­тър­на тех­ни­ка. Мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат в про­ек­тан­т­с­ки и дру­ги зве­на на раз­вой­на­та дей­ност.

При­до­би­то­то об­ра­зо­ва­ние със со­лид­на тех­ни­чес­ка и ком­пю­тър­на под­го­тов­ка да­ва въз­мож­ност за ефек­тив­на ре­а­ли­за­ция в стра­на­та и чуж­би­на и за про­дъл­жа­ва­не на об­ра­зо­ва­ни­е­то в по-ви­со­ка сте­пен.

Учи­ли­ще­то раз­по­ла­га с доб­ре об­за­ве­де­ни кабинет и две работилници по компютърна техника. Към мо­мен­та раз­по­ла­га­ме с четири ком­пю­тър­ни ка­би­не­та за обу­че­ние на уче­ни­ци­те по ин­фор­ма­ти­ка, ин­фор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии и при­лож­ни прог­рам­ни про­дук­ти, ко­е­то да­ва въз­мож­ност за из­ра­бот­ва­не на тех­ни­чес­ки чер­те­жи и симулации на действието на електронни схеми. Два от кабинетите обновихме изцяло в края на 2013 г. по НП ”ИКТ в училище”. Във всеки от кабинетите има по 13 терминални станции и един сървър.

Ин­тен­зив­но­то раз­ви­тие на ин­фор­ма­ци­он­но­то об­с­луж­ва­не с ком­пю­тър­на тех­ни­ка, мре­жи и сис­те­ми, как­то в ре­ги­о­на та­ка и в стра­на­та на­ла­гат все по­ве­че не­об­хо­ди­мост­та от под­го­тов­ка на ква­ли­фи­ци­ра­ни кад­ри в то­ва нап­рав­ле­ние.

bottom of page