При ДУАЛНO обучение учениците получават ВТОРА СТИПЕНДИЯ по време на обучението си и ЗАПЛАТА за часовете по учебна практика от избраната фирма в XI и XII клас

Партньори за ДУАЛНА форма на обучение:  ХЕС, ПАЛФИНГЕР, АС ИНЖЕНЕРИНГ, ХИДРОСИСТЕМ, ОВЕРГАЗ, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“

НОРМАТИВНА БАЗА
УЧЕБЕН ПЛАН ЗА МЕХАТРОНИКА
Д Е К Л А Р А Ц И Я
ДОГОВОР ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИЯ
УЧЕБЕН ПЛАН ЕОП

ДОГОВОР

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ