ПЛАН

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

В ПТГ „ИВАН РАЙНОВ“, ГР. ЯМБОЛ

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА

 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН РАЙНОВ“

ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

ЗА ПЕРИОДА

ОТ 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

ДО 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПТГ

ДНЕВЕН РЕЖИМ 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УЧЕБНА 2019/ 2020

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА РАБОТЕЩИТЕ В

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

"ИВАН РАЙНОВ" ЯМБОЛ

ГОДИШЕН ПЛАН

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

В ПТГ “ИВАН РАЙНОВ“ ЯМБОЛ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПЛАН-ПРОГРАМА

 ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА