igra fon.png
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • Влез в поста за играта на нашите страници във Facebook, Instagram или TikTok и напиши в коментар името на училището, в което учите .

 • (Много е важно освен това да изпълниш условията в описанието на поста, под който пишеш. В зависимост от социалната мрежа, в която е публикуван, всеки пост си има допълнителни условия – например да тагнеш приятел в коментарите или да ни последваш)

 • Готово, вече участваш в играта на гимназията за:

            СМАРТ ТЕЛЕВИЗОР

                        ГЕЙМЪРСКИ КОМПЛЕКТ

                                      АНДРОИД TV-BOX

 

Всички участници , които са написали училището си в коментар под поне един от трите поста и са изпълнили всички условия в него, ще бъдат включени в томболата за голямата награда на гимназията.

Можеш да участваш в играта до три пъти – по веднъж под всеки от постовете в трите ни страници. Всяко участие ти носи по-голям шанс да спечелиш – ако се включиш и под трите поста, името ти ще влезе в томболата 3 пъти. Отговори, дадени в коментарите под статията, няма да се зачитат! 

Тримата победители ще изтеглим на 15.09.2021 г. и ще се свържем с тях на лично съобщение, за да си получат наградите.

Успех!

 

А ето и общите условия на играта:

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на игра в социалните мрежи, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

 • Организатор на играта са ПТГ„Иван Райнов“, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ №42

 • Играта ще се проведе във FacebookInstagram и TikTok.

 1. ПЕРИОД И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 • Тези правила влизат в сила от 20.04.2021 г.

 • Организаторът запазва правото си да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на следния електронен адрес: https://ptg-yambol.bg

 •  

  • В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на email: ptg_jambol2001@yahoo.com, като задължително посочи канала, в който е участвал, както и името на профила, с който се е включил в играта.

  • Играта ще се проведе в периода 20.04.2021 – 15.09.2021 г. и е свързана с брошурата на гимназията (брошурата е задължителна и се представя при получаване на наградата)

  • За да се включат в играта във Facebook, участниците трябва да напишат името на училището си като коментар под публикацията на играта във Facebook страницата на ПТГ “Иван Райнов“  и да споделят същата публикация публично в профила си.

  • За да се включат в играта в Instagram, участниците трябва да напишат като коментар името на училището си под публикацията на играта в профила на ПТГ “Иван Райнов“ в Instagram , да тагнат друг потребител в същия коментар и да последват профила на ПТГ“Иван Райнов“ в Instagram.

  • За да се включат в играта в TikTok, участниците трябва да напишат името на училището си като коментар под публикацията на играта в профила на ПТГ „Иван Райнов“ в TikTok , да тагнат друг потребител в същия коментар и да последват профила на ПТГ „Иван Райнов“ в TikTok.

 

 • Всеки участник, спазил условията в период на играта и изпълнил всички условия към публикацията в канала, в който участва, ще бъде регистриран за участие в играта и името на профила му в съответния канал  ще бъде добавено в томболата за награди. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.

 • Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са публикували коментар с несъответстващо на тях съдържание, няма да бъдат регистрирани в играта и томболата за награда. Организаторът няма да изпраща изявление за неизвършена регистрация поради нарушение на настоящите общи условия от участника.

 • Всеки участник може да има максимум 3 записвания за играта – по едно във всеки от каналите, в които е изпълнил всички условия.

 

ІV. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • На 15.09.2021 г. екипът на  гимназията ще изтегли 3 (трима) победители за следните награди: Смарт телевизор , геймърски комплект и Андроид TV-box . Печелившите ще бъдат избрани на лотариен принцип чрез онлайн инструмент за теглене на случайно име от въведен списък с участници. Имената на печелившите ще бъдат обявени в публикации в страниците на гимназията във Facebook, Instagram и TikTok.

 • Организаторът ще се свърже с печелившите, за да им връчи наградите

 • В случай че печелившият не потърси наградата си в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от обявяването на спечелването ѝ, той губи правото си да я получи.

 • Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Организаторът не носи отговорност, в случай че профилът на спечелилия потребител в канала, в който е участвал, е несъществуващ или деактивиран към датата на обявяване на наградите.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на  потребители във Facebook, Instagram или TikTok, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или някоя от използваните платформи (Facebook, Instagram, TikTok), за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

 • Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в играта.

 • Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията – томболата.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 • Чрез включването си в играта участникът се съгласява с настоящите общи условия.

 • В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да влияе, организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.

 • Настоящите общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на играта на този линк. С регистрирането си за участие в играта участниците приемат настоящите общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта.

 • Организаторът запазва правото си да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на гимназията .

 • С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името на спечелилия в публикации на гимназията в Instagram, Facebook и TikTok, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на участника.

 • Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците с публикации на в Instagram, Facebook и TikTok. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от организатора на публикация в този смисъл. В случай че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в играта, организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

 • Организаторът запазва правото си да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.

 • В случай че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.