ПРАВИЛНИК

 за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. Издаден от министъра на образованието и науката

Обществен съвет състав :

     - Инж. Роса Георгиева – представител на финансиращия орган

     - Диана  Качарова председател и е представител на работодателите

     - Любомир Григоров –родител на ученик от IX „a“ клас

     - Дарина Козлекова - родител на ученик от IX „б“ клас

     - Николай Казаков - родител на ученик от X „б“ клас