top of page
TMT
DO_plakat
11269091_825000087548480_6065192278464688764_n
11269521_824999980881824_3444220487004784566_n
11259631_822229371158885_5155039838891169976_n
11200604_822229611158861_5148106596140357011_n
11227656_822231757825313_8890593576077552978_n
1379873_822229231158899_1446361253569906078_n
1525287_822229304492225_8574928218076113077_n
10986618_822231714491984_886925732615370312_n
11150676_822229217825567_4103257792038438990_n

специалност код 5220308 „ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ”

от професия код 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

от професионално направление код 522 „Електротехника и енергетика”

В Европейския зелен пакт  се определя целта на ЕС  за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. по начин, който допринася за европейската икономика, растежа и създаването на работни места. Тази цел и целта за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г., както е посочено в  Регламент (EС) 2021/1119 (Европейския закон за климата) , изискват енергиен преход и значително по-високи дялове на възобновяемите енергийни източници в една интегрирана енергийна система.  Европейската комисия се е ангажирала с провеждането на политики, които ще допринесат за реализиране на амбицията на Европейския зелен пакт за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Енергийните политики на ЕС обхващат широк кръг от теми и са насочени към ускоряване и улесняване на прехода от изкопаеми горива към технологии за чиста енергия.

Eвропейската комисия публикува справочник за статистически данни в областта на енергетиката „Енергeтиката на ЕС в цифри“ (версия 2023 г.).. Изданието  представя окончателните данни за 2021 г. и показва, че ЕС остава световен лидер в производството на електроенергия от възобновяеми източници и с ниски въглеродни емисии (възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия – 32%). 27-те държави от ЕС са намалили емисиите си на парникови газове с 30% в сравнение с нивата от 1990 г..

 В Енергийната стратегия на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. се посочва, че страната ни ще продължи провежданата политика за увеличаване използването на възобновяеми източници (ВИ) в секторите: електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, и транспорт.

Националната цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. е тя да достигне нивото от 27.09 % при 20.53% през 2018 г. Предвижда се подпомагането на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез преференциални цени и премии по вече сключени договори. В периода 2020-2030 г. очакването е, нетната инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от ВИ да се увеличи с 2 645 MW.

Частта устойчиво развитие за чиста енергия и декарбонизация на икономиката е в европейската рамка в областта на климатичните промени като част от Парижкото споразумение и по-точно поетият ангажимент  ( Директива (ЕС) 2018/2001) за постигане на дял от 32% за дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в ЕС.

За постигане на националната цел за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. (27.09%) е прогнозирано за сектор електрическа енергия 30.33% дял енергията от ВИ.

 Създаването на една цяла нова и огромна енергийна инфраструктура няма как да се случи без отварянето на нови работни места.  Осемцифрен брой хора вече работят в сектора на възобновяемата енергия по света и всяка година се добавят още десетки хиляди работни места. Те са и за специалисти с различни професии – за позиции като производство, монтаж, поддръжка, инженеринг, продажби, маркетинг и т.н.

В годишният преглед на Международната агенция за възобновяема енергия за 2021 г. се казва, че глобалните работни места във ВЕИ сектора ще се увеличат от 12 милиона през 2020 г. на 38 милиона до 2030 г. и 43 милиона до 2050 г.

Зелените работни места в индустрията на възобновяеми енергийни източници отбелязват скок на популярността си, като се очаква да се появяват все по-доходоносни позиции до 2026 г. Техниците  на вятърни турбини и монтажниците на слънчеви панели са най-бързо развиващите се зелени професии в световен мащаб.

 В програма за енергийна ефективност на територията на община Ямбол 2021-2027 г. в сектор „Възобновяеми източници на енергия“ се набелязват мерки  за енергийна ефективност както в общинския сектор, така и по инициатива на частни ползватели и инвеститори. Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи околната среда и удовлетворяване на растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот. Общината предприемa действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите за оползотворяването на енергия от възобновяеми източници. През последните години нараства интересът към слънчевите колектори и системи за затопляне на вода, тъй като за климатичната зона, в която попада територията на Община Ямбол, слънчевите системи могат да задоволят потребностите от топла вода. Използването на системи за загряване на топла вода със слънчева енергия са подходящи за общински обекти, в които се ползва целогодишно топла вода.

В гр. Ямбол е изпълнен  проект "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на детска градина "  по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.".

Пуснато в експлоатация е екоцентрала за биогаз от растения и тор. Производственият потенциал на съоръжението е 1,5 MW, като основните суровини за производството на електроенергия са животинска тор и растителни култури. Производственият потенциал на съоръжението е 1,5 MW, като основните суровини за производството на електроенергия са животинска тор и растителни култури.

Най-голямото ВЕИ със слънце, вятър и батерии ще е до Ямбол. Освен соларите, той ще включва също вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия. Слънчевата централа, с планирана мощност от 237.58 MW, ще бъде един от значимите проекти в страната и региона, като се очаква да бъде въведен в експлоатация в началото на 2025 г.

Тези енергийни източници се нуждаят от специалисти за проектиране на съоръжения като вятърни турбини и слънчеви панели, които са бюджетни и с висока ефективност, специализирани електротехници, които да инсталират новите трасета за захранване на домове и фирми.

Кариера в областта на възобновяемите енергийни източници започна да става все по-атрактивна. Тези професионалисти проправят пътя към бъдещето като същевременно разработват усъвършенствани инженерни постижения. От създаването на вятърни паркове или водноелектрически централи, до слънчеви панели или устойчиво земеделие, има стотици хиляди уникални работни места във сферата на възобновяемата енергия.

Зелените работни места в индустрията на възобновяеми енергийни източници отбелязват скок на популярността си, като се очаква да се появяват все по-доходоносни позиции до 2030 г. Техниците  на вятърни турбини и монтажниците на слънчеви панели са най-бързо развиващите се зелени професии в световен мащаб. 

Смяната на енергийните източници изисква някой да може да оборудва сградите с нужната технология. Слънчевата и вятърната енергия няма да работят добре, ако не са спазени всички изисквания. Тези енергийни източници се нуждаят от специализирани електротехници, които да инсталират новите трасета за захранване на домове и фирми.

Очаква се биогоривата да променят живота ни драстично, когато станат широко разпространени и започнат да зареждат автомобилите ни или да отопляват домовете ни. Техниците за биогорива изпълняват задачи, които са фокусирани върху модернизиране на оборудването, необходимо за работа с биогорива.

Докато голяма част от рутинната поддръжка и ремонтни дейности могат да се извършват от редовни ремонтни работници, електрическите системи и задвижването изискват квалифицирани специалисти, които са запознати с този тип енергийни източници. Освен това ремонтът или инсталирането на такива инсталацции и уредби са задачи, които също изискват по-специално обучение.

Професионалан техническа гимназия „Иван Райнов“ е партньор на фирмите за електропроизводство и електропренос в област Ямбол. По национални програми и проекти ученици от училището са провеждали практики и обучения в 12 фирми от направление Електротехника и енергетика от региона. От 2015/2016 г. ученици  се обучават в дуална система на обучение в партньорство с фирми от региона. След завършване на училище над 50 % от учениците получават предложения да сключат трудови договори с фирмите, в които са провеждали практическото си обучение. Предложението за обучение е основано на липста на технически кадри в областта на възобновяемите източници и  инвестицииите в региона за използването им.

bottom of page